Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Staszewski, prawa osób, których te dane dotyczą oraz informuje o plikach cookies – wykorzystywanych na stronie www.adwokat-staszewski.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazuję co następuje:

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i zarazem Inspektorem Ochrony Danych jest adwokat Michał Staszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Staszewski, ul. Storczykowa 8 lok. 7, e-mail: kancelaria@adwokat-staszewski.pl, tel. 530-202-157.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Celem Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. W tym celu Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań by chronić przetwarzane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kancelaria Adwokacka przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

W ramach wykonywania zawodu przez adwokata zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Prawną w związku ze sporządzaniem opinii prawnych lub udzielaniem porad prawnych;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – na tej podstawie prawnej Kancelaria Prawna przetwarza np. dane osobowe jej pracowników, bądź świadczy pomoc prawną z urzędu;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przesłanka ta znajdzie zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji/sieci bądź zapobiegania oszustwom.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być prawnicy – adwokaci i radcowie prawni – którym ewentualnie zostało udzielone pełnomocnictwo substytucyjne oraz aplikanci adwokaccy, podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz Kancelarii Adwokackiej usługi księgowe oraz hostingodawca.

Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej, a po tym okresie będą przetwarzane do celów rozliczeniowych – zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kancelaria Adwokacka nie przetwarza danych osobowych dłużej niż przez okres wyznaczony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODOD), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku zamiaru skorzystania z poszczególnych uprawnień, stosowne żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: kancelaria@adwokat-staszewski.pl

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres kancelaria@adwokat-staszewski.pl. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Kancelaria Adwokacka nie ma w zamiarze przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie dla prawidłowego wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Nie korzystam z procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

Informacje o plikach cookies

 1. Strona www.adwokat-staszewski.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane są przez stronę internetową. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • zapamiętanie preferencji  Użytkownika i personalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści,
  • przechowywania informacji dotyczącej zgody Użytkownika na korzystanie z plików cookies,
  • tworzenia statystyk, które są pomocne przy rozwijaniu strony internetowej.
 4. W ramach działania strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: session cookies oraz persistent cookies. Session cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Persistent cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niego.
 7. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być przez operatora hostingowego w celu sporządzania statystyk odwiedzin strony. Mogą być one odczytywane przez stronę internetową, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam przy utrzymywaniu strony.

Zarządzanie plikami cookies

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu Użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies.

 1. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze strony.
 2. W celu zarządzania przechowywaniem i dostępem do plików cookies należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową, serwerem (na którym znajduje się strona) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług przez hostingodawcę oraz właściciela strony.
 2. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP komputera Użytkownika.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Postanowienia końcowe W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.