ADWOKAT MICHAŁ STASZEWSKI

Kancelaria Adwokacka

Kontakt e-mail
Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Staszewski Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Staszewski

Zapraszam do współpracy

OFERTA

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Staszewskiego kieruje swoje usługi zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Pomoc prawna świadczona jest doraźnie, kompleksowo lub w formie stałej współpracy, w zależności od potrzeb klienta. Kancelaria znajduje się w Gdańsku, jednak oferowane usługi świadczone są na terenie całego kraju. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane przykłady możliwości współpracy. Zachęcam do kontaktu. Wycena usług jest darmowa i w żaden sposób nie zobowiązuje do podjęcia współpracy.

ZAKRES USŁUG

Porady i opinie prawne

Bieżące porady udzielane są w formie ustnej na spotkaniu lub drogą telefoniczną. Bardziej złożone opinie lub analizy prawne sporządzane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Pomoc prawna w powyższym zakresie może dotyczyć między innymi oceny prawnej wybranego stanu faktycznego lub przedłożonych dokumentów z zakresu:

 • prawa karnego,
 • prawa wykroczeń,
 • karnego skarbowego,
 • prawa karnego wykonawczego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa pracy,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych.

Skorzystanie z uzyskania porady lub opinii prawnej w żaden sposób nie obliguje klienta do jednoczesnego ustanowienia adwokata pełnomocnikiem lub obrońcą w sprawie, której dotyczy, zapewniona jest natomiast taka możliwość.

Sporządzanie pism i umów

Kancelaria oferuje przygotowywanie na zlecenie klienta, jednostkowo lub w pakietach, pism w postępowaniach administracyjnych lub sądowych, w których klient reprezentuje swoje interesy samodzielnie, potrzebna jest mu natomiast fachowa pomoc prawna w sporządzeniu powyższych na różnych etapach postępowania. Do pism tego rodzaju należą między innymi:

 • pozwy,
 • wnioski,
 • apelacje,
 • odwołania,
 • zażalenia,
 • skargi,
 • zgłoszenia,
 • zawiadomienia,

ze wszystkich dziedzin prawa, w sytuacji, gdy nie istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia i podpisania pisma przez adwokata (jak np. w przypadku kasacji lub skargi kasacyjnej, w takim wypadku konieczne może być udzielenie pełnomocnictwa).

Niezależnie od powyższego, Kancelaria oferuje sporządzanie na zlecenie klienta projektów takich oświadczeń jak:

 • umowy cywilnoprawej – w tym umów sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, przelewu wierzytelności, darowizny, współpracy gospodarczej, wspólnym przedsięwzięciu,
 • umowy o pracę,
 • umowy lub statutu spółki – w tym spółki cywilnej, spółek osobowych i kapitałowych,
 • statutów i regulaminów dla innych podmiotów – jak stowarzyszeń, związków, fundacji itp.,
 • uchwał – w zakresie działalności m.in. spółek, związków, stowarzyszeń, fundacji,
 • aneksów,
 • porozumień,
 • wypowiedzeń.

Zastępstwo przed sądami i organami

Reprezentacja klienta w postępowaniach przed organami administracji samorządu terytorialnego lub zawodowego, organami administracji państwowej, rządowej, ZUS, organami ścigania, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, przykładowo w sprawach z zakresu:

 • prawa karnego i karnego skarbowego – w tym obrony zatrzymanych, podejrzanych, obwinionych i oskarżonych o wykroczenia lub przestępstwa, reprezentacji pokrzywdzonych i świadków w toku postępowania, na każdym jego etapie,
 • prawa karnego wykonawczego – np. w zakresie umorzenia kary lub środka karnego, uzyskania przerwy w odbywaniu kary, wykonania kar zastępczych, rozłożenia płatności na raty, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • prawa cywilnego – w zakresie reprezentowania stron w sprawach o świadczenie, o ustalenie lub ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego, takich jak o zapłatę, o odszkodowanie, o wydanie rzeczy, o zaprzestanie naruszeń prawa, o podział majątku wspólnego, o naruszenie dóbr osobistych,
 • postępowania zabezpieczającego – w ramach zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych przed uzyskaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie,
 • postępowania egzekucyjnego – inicjowanie i udział w postępowaniach egzekucyjnych, w tym w postępowaniach egzekucji administracyjnej, o wyegzekwowanie
 • prawa spadkowego – w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku,
 • prawa upadłościowego – w odniesieniu do żądań przeprowadzenia postępowania upadłościowego, zgłoszenia wierzytelności,
 • prawa pracy – w szczególności w zakresie ustalenia stosunku pracy, zapłaty wynagrodzenia, przyznania odszkodowania, przywrócenia do pracy, uchylenia kar,  równego traktowania czy wydania świadectwa pracy,
 • prawa rodzinnego – w sprawach o rozwód lub separację, o unieważnienie małżeństwa, o alimenty, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem,
 • prawa spółek handlowych – w tym tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz ich bieżącej obsługi,
 • prawa administracyjnego – w zakresie reprezentacji stron i uczestników postępowania przed organami państwowymi, rządowymi, zawodowymi, rentowymi lub samorządu terytorialnego oraz przed sądami administracyjnymi,
 • prawa podatkowego – w zakresie reprezentacji w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi,
 • prawa ubezpieczeń społecznych – takich jak przyznanie prawa do emerytury lub renty, odszkodowania, objęcie ubezpieczeniem.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria oferuje możliwość uzyskania stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, będącej sumą wszystkich lub dowolnie wybranych usług, w dowolnie wybranych dziedzinach prawa, która polega na zapewnieniu przedsiębiorcy:

 • porad lub opinii prawnych,
 • sporządzania pism lub umów,
 • przygotowywania dokumentacji wewnętrznej, w rodzaju uchwał, zarządzeń, regulaminów,
 • aktualności wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • udziału adwokata w negocjacjach handlowych,
 • reprezentacji przed sądami i organami, w tym dochodzenia należności,
 • konsultacji w sprawach bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy, np. z związanych z zatrudnionym personelem.

Rejestracja spółek i innych podmiotów

Organizowanie w sposób kompleksowy procesu rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do właściwych rejestrów, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, między innymi:

 • spółek handlowych,
 • związków pracodawców lub pracowników,
 • stowarzyszeń,
 • fundacji,
 • przedsiębiorców zagranicznych,
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Niezależnie od powyższego świadczone są usługi polegające na przekształcaniu form prawnych istniejących już podmiotów oraz związane z ich likwidacją.

Negocjacje i obsługa transakcji

Kancelaria zapewnia wsparcie w zakresie:

 • negocjacji handlowych,
 • polubownego rozwiązywania sporów,
 • prawnych analiz otrzymanych przez klienta propozycji zakończenia sporu,
 • zapewnienia doradztwa prawnego przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w rodzaju sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw, udziałów, akcji, itp.
O MNIE

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. Doświadczenie zdobywałem w pomorskich kancelariach adwokackich. Zawód adwokata zacząłem wykonywać w 2013 roku, jako członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Specjalizuję się przede wszystkim w sprawach związanych z prawem karnym, karnym skarbowym, prawem spółek handlowych i sporządzaniem kontraktów. Nie są mi obce również sprawy administracyjne i spory cywilnoprawne. Doświadczenie procesowe nabywałem świadcząc pomoc prawną w licznych postępowaniach w obszarze właściwości większości sądów apelacyjnych w Polsce. W swojej  praktyce świadczyłem bieżącą obsługę spółek handlowych z branży produkcji produkcji i żywności, turystycznej, gastronomicznej, transportowej, jak również jednostek samorządu terytorialnego. W wykonywaniu zawodu kieruję się rzetelnym przygotowaniem do każdej sprawy i uczciwym przedstawianiem klientowi możliwych rezultatów planowanych do przedsięwzięcia działań prawnych.

LOKALIZACJA
FORMULARZ KONTAKTOWY